Safir d.o.o. | Gacko, BiH | safir@teol.net | Tel: +387 59 472 969

26. May 2019 13:31
Licence Print E-mail

Safir d.o.o. Gacko posjeduje:

1. Licencu za građenje, odnosno izvođenje radova na objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i to:

2. Licencu za građenje odnosno izvođenje radova na objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave i to:

 3. Licencu za građenje objekata niskogradnje, hidrogradnje i objekata standardne konstrukcije, bruto građevinske površine do 1500m2 i ukupne spratnosti do pet etaža, osim mašinskih i elektro instalacija, te izvođenje metalnih i rešetkastih onstrukcija u građevinarstvu, za objekte za koje odobrenje za građane izdaje opštinski organ uprave.

Takođe, ispunjavamo sve potrebne uslove i posjedujemo dozvole za obavljanje sljedećih poslova u oblasti:

1. Rudarstva i antikorozivne zaštite na rudarskim objektima:

* Površinska eksploatacija nemetaličnih mineralnih sirovina
- izvođenje radova na otvaranju, pripremi, razradi, otkopavanju i preradi nemetaličnih mineralnih sirovina kao i utovar i  transport mineralne sirovine i jalovine.
* Radni postupci pri antikorozivnoj zaštiti i održavanju rudarskih objekata
* Iznajmljivanje opreme u rudarstvu sa i bez rukovaoca

* Bušačko minerski radovi na otvaranju, pripremi, razradi i otkopavanju ležišta čvrstih mineralnih sirovina

2. Montaže mašinskih instalacija na energetskim postrojenjima i uređajima

3. Licenca za Bravarsko-zavarivačke radova pri izradi, montaži, sanaciji i remontu energetskih postrojenja i uređaja i montaži, sanaciji i rekonstrukciji opreme pod pritiskom i izrada prateće tehničke dokumentacije.

4. Licenca za obavljanje poslova antikorozivne zaštite i priprema materijala za zaštitu u izradi, sanaciji i remontu energetskih postrojenja, uređaja i opreme pod pritiskom i izradi prateće dokumentacije

 

Sve navedene licence su izdate od strane nadležnih Ministarstava.