Licence

Licence:

Safir d.o.o. Gacko posjeduje:

  1. Licencu za građenje, odnosno izvođenje radova na objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i to:
  1. Licencu za građenje odnosno izvođenje radova na objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave i to:
  1. Licencu za građenje objekata niskogradnje, hidrogradnje i objekata standardne konstrukcije, bruto građevinske površine do 1500m2 i ukupne spratnosti do pet etaža, osim mašinskih i elektro instalacija, te izvođenje metalnih i rešetkastih onstrukcija u građevinarstvu, za objekte za koje odobrenje za građane izdaje opštinski organ uprave.

Takođe, ispunjavamo sve potrebne uslove i posjedujemo dozvole za obavljanje sljedećih poslova u oblasti:

  1. Rudarstva i antikorozivne zaštite na rudarskim objektima:

* Površinska eksploatacija nemetaličnih mineralnih sirovina – izvođenje radova na otvaranju, pripremi, razradi, otkopavanju i preradi nemetaličnih mineralnih sirovina kao i utovar i  transport mineralne sirovine i jalovine.
* Radni postupci pri antikorozivnoj zaštiti i održavanju rudarskih objekata
* Iznajmljivanje opreme u rudarstvu sa i bez rukovaoca
* Bušačko minerski radovi na otvaranju, pripremi, razradi i otkopavanju ležišta čvrstih mineralnih sirovina

1. Montaže mašinskih instalacija na energetskim postrojenjima i uređajima

2. Licenca za Bravarsko-zavarivačke radova pri izradi, montaži, sanaciji i remontu energetskih postrojenja i uređaja i montaži, sanaciji i rekonstrukciji opreme pod pritiskom i izrada prateće tehničke dokumentacije.

3. Licenca za obavljanje poslova antikorozivne zaštite i priprema materijala za zaštitu u izradi, sanaciji i remontu energetskih postrojenja, uređaja i opreme pod pritiskom i izradi prateće dokumentacije

Sve navedene licence su izdate od strane nadležnih Ministarstava.