O nama

O nama

Safir d.o.o. je specijalizovana kompanija za poslove antikorozivne zaštite.

Osnovano je 1998. godine u privatnoj svojini, sa sjedištem u Gacku, Republika Srpska, BiH.
Safir d.o.o. je osnivač preduzeća iste djelatnosti u Srbiji – Safir Inter Gradnja, sa sjedištem u Beogradu i preduzeća u Crnoj Gori – Safir Mont Gradnja, sa sjedištem u Herceg Novom i preduzeća u Albaniji – Safir Inter Tim sa sjedštem u Elbasanu.

Sa modernom opremom i specijalizovanom radnom snagom, sa preko 60 stalno zaposlenih radnika, spremni smo brzo i kvalitetno izvesti najsloženije radove iz oblasti antikorozivne zaštite (na objektima i postrojenjima: brodogradilišta, rafinerije, drumski i željeznički mostovi, cjevovodi, termoelektrane, hidroelektrane, toplane, željeznice, dalekovodi, antenski stubovi, kamene fasade, sakralni objekti i dr.) u regionu i šire.

Za nas nema teških i nemogućih poslova iz oblasti antikorozivne zaštite.

Posjedujemo znanje, novu i moćnu opremu, pouzdane tehnologije, stručnu i sposobnu radnu snagu, što sve zajedno nama daje kvalitet i čini nas vodećim.

Preduzeće posluje u skladu sa Politikom kvaliteta i po standardima:

EN ISO 9001:2015 – Sistem upravljanja kvalitetom

SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 9001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 9001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 9001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 9001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 9001

EN ISO 14001:2015 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 14001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 14001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 14001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 14001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 14001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 14001

ISO 45001:2018 – Sistem upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu

SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 45001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 45001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 45001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 45001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 45001
SAFIR Gacko_Antikorozivna zaštita #Corrosion protection ISO 45001

ENGLISH

Safir LLC specializes in the corrosion protection.

Founded in 1998, it is a privately-owned company headquartered in Gacko, Bosnia and Herzegovina.

Safir LLC is the founder of the companies performing the same activities in Serbia – Safir Inter Gradnja, seated in Belgrade, the company in Montenegro – Safir Mont Gradnja, seated in Herceg Novi, and the company in Albania – Safir Inter Tim seated in Elbasan.

With modern equipment and specialized workforce, with over 60 full-time employees, we are ready to quickly and efficiently perform the most complex works in the field of corrosion protection (on the facilities and plants: shipyards, refineries, road and rail bridges, pipelines, thermal power plants, hydro power plants, heating plants, railways, power lines, antenna poles, stone facades, sacral buildings, etc.) in the region.

For us there are no difficult and impossible tasks in the field of corrosion protection.

We have knowledge, new and powerful equipment, reliable technologies, professional and capable workforce, all of which gives us the quality and makes us the leading company in the region.

The company operates in accordance with the Quality Policy and the following standards: